захищаємо свої права - укладаємо договори

Укладаємо договір оренди земельної частки (паю)

При укладенні договору оренди земельної частки (паю) пам’ятайте – він повинен містити перелік обов’язкових умов:
1. Предмет та об’єкт договору
В цьому розділі має бути описана земельна ділянка, що передається в оренду, її цільове призначення, місцезнаходження, площа (в умовних кадастрових гектарах), якісна характеристика за складом і видами угідь, наявність на ділянці об’єктів нерухомого майна та її нормативно-грошова оцінка.
Звертайте увагу на те, щоб у договорі правильно зазначалась вартість земельної ділянки, оскільки саме від неї залежить в майбутньому розмір орендної плати.
2. Мета використання паю
Досить важлива складова. Потурбуйтесь, щоб мета використання Орендарем вашої земельної частки (паю) відповідала цільовому призначенню ділянки.
3. Орендна плата
Мінімальний розмір річної орендної плати не може бути меншим, ніж 3% від вартості земельної частки (паю). Така мінімальна гарантія була забезпечена з прийняттям Указу Президента України та подальшими до нього змінами від 19.08.2008 року.
4. Термін дії договору
Тут, як правило, зазначають початок та закінчення дії договору, порядок припинення його дії. Крім того, може буде визначене переважне право орендаря на укладення договору оренди на новий строк та його обов’язок в такому випадку повідомити про свій намір переукладення договору. Однак, ви маєте право зазначити свої умови, які б передбачали особливості порядку розірвання чи продовження дії договору.
5. Права та обов’язки Сторін
В цій частині договору мають бути обов’язково зазначені такі обов’язки Орендаря:

  • протягом дії договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю);
  • не допускати погіршення екологічного стану і родючості земельної ділянки; відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної ділянки;
  • своєчасно сплачувати орендну плату;
  • після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання за цільовим призначенням;
  • за несвоєчасну сплату орендної плати - сплачувати пеню розмірі 0,2 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення;
  • визначити порядок відшкодування шкоди, завданої орендарем внаслідок погіршення корисних властивостей землі, а також порядок вирішення питання щодо поліпшень земельної ділянки, проведених ним за згодою чи без згоди орендодавця.

6. Відповідальність Сторін
Ця частина Договору врегульовує порядок відповідальності сторін, а також встановлює випадки, уразі настання яких Сторона не несе відповідальність за невиконання Договору. Прикладом таких обставин може бути дія непереборної сили – природні стихійні явища, епідемії, епізоотії тощо. 
7. Інші умови договору
У цій частині договору слід зазначити строк, порядок та форму оплати, що в майбутньому може заощадити вам час та кошти, які ви можете витратити на захист своїх прав у разі невиконання орендарем обов'язків за договором.
Обов’язково включіть у договір положення про те, що розмір платежів за окремими формами оплати щороку має погоджуватись між Сторонами шляхом унесення змін або доповнень до договору. Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації відповідно до рівня інфляції.

Укладення договору
Процес укладення договору – це процес досягнення домовленості між двома сторонами. І тут потрібно відстоювати свою позицію та вимагати найбільш вигідного для вас розміру орендної плати.
Порядок дій у разі не виплати орендної плати
Якщо Орендар не виконує свої зобов'язання за договором оренди земельної частки (паю), ви вправі звернутися до суду за захистом свого порушеного права.
Однак, перш ніж звертатися до суду, варто використати усі засоби досудового врегулювання спору, а саме: звернутися (у письмовій формі) до Орендаря із вимогою погасити перед заборгованість. Якщо Орендар відмовляється виконати своє зобов'язання, необхідно захистити свої права, звернувшись до суду із позовом.
Зверніть увагу, що за загальним правилом такий позов подається до відповідного місцевого суду за місцем знаходження відповідача.
При зверненні до суду вам потрібно буде оплатити судовий збір в розмірі 1 % від ціни позову, але не менше 0,2 розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року та не більше 3 розмірів мінімальної заробітної плати. Ціна позову – це розмір визначеної вами заборгованості по орендній платі разом зі штрафними санкціями. Розмір же мінімальної заробітної плати визначається щороку на підставі закону України про бюджет на поточний рік. Станом на 1 січня 2012 року це 1073 грн.

ДОДАТОК
Типовий договір
оренди земельної частки (паю)

"___" _______________ 20__ р.                       _________________(назва населеного пункту)

 

Договір укладено між власником(-ами) земельної(-их) частки(-ок) (паю)(-їв)

(П. І. Б. фізичної особи, адреса, серія і номер сертифіката на право на земельну частку (пай), ким виданий, дата видачі)

який надалі іменується "Орендодавець" і діє відповідно до чинного законодавства України, з одного боку, і
_____________________________________________________________________________
(назва юридичної особи - недержавного сільськогосподарського підприємства, іншого агроформування),
яке діє на підставі
_____________________________________________________________________________
(статуту (положення, установчого документа), її місцезнаходження, П. І. Б. уповноваженої особи, П. І. Б. фізичної особи, адреса, паспортні дані)
з другого боку, що надалі іменується "Орендар".
Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом "Сторони", а кожний окремо - "Сторона".
Сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору
Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду земельну(-і) частку(-и) (пай)(-ї)) розміром ______ умовних кадастрових гектарів, вартістю __________ гривень, яка розміщена в межах земельної ділянки, виділеної в натурі єдиним масивом (кадастровий план додається)
_____________________________________________________________________________
(вказати кадастрову та інші характеристики земельної ділянки)

2. Умови Договору
2.1. Мета використання земельної частки (паю) 
Земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб.

2.2. Орендна плата 
За користування вказаною в Договорі земельною(-ими) часткою(-ами) Орендар сплачує Орендодавцю щороку орендну плату (в розрахунку на одну земельну частку) у розмірі
_____________________________________________________________________________
(вказується розмір грошової плати в гривнях, натуральної - кількість продукції, відробіткової - послуги, роботи Орендодавцю)

Розмір орендної плати визначається за домовленістю між Сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

Форми орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які встановлюються за домовленістю Сторін, наведені в додатку до Договору.

Орендар сплачує орендну плату протягом терміну дії Договору не пізніш як у термін від _________________________ до ____________________ кожного року.

Розмір платежів за окремими формами оплати щороку погоджується між Сторонами шляхом унесення змін або доповнень до цього Договору (додаток).

Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно до рівня інфляції національної валюти України.

Орендар, за погодженням з Орендодавцем, може перенести термін виплати орендної плати.

2.3. Термін дії Договору

Договір складено Сторонами терміном на _____ роки(-ів).

Початок дії Договору _______________ 20__ р., закінчення _____________ 20__ р.

Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін.

Сторони не мають права відмовитись від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку.

За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм).

В разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для нового власника.

У разі виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) зобов'язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства.

3. Права та обов'язки Сторін

Сторони зобов'язуються:

Орендодавець:

не втручатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору;

не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.

Орендар:

протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2.1;

не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки;

відповідати і платити за всі витрати, пов'язані з використанням ним земельної ділянки;

своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;

після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання за цільовим призначенням;

за несвоєчасну сплату орендної плати - сплачувати пеню у розмірі 0,2 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення;

здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель згідно з чинним законодавством.

Сторони мають право:

у разі закінчення дії Договору до закінчення польових робіт термін оренди земельної частки (паю) продовжити до повного завершення збирання врожаю;

вносити зміни та доповнення у Договір за згодою обох Сторін у письмовій формі.

Інші умови

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору.

Сторони не несуть відповідальності, якщо неможливо виконати умови цього Договору внаслідок дії непереборної сили.

4. Прикінцеві положення

В інших випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Спори, в разі відсутності взаємної згоди Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін розглядаються судом у встановленому законодавством порядку.

Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий - в Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.

Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в _____________________ сільській (селищній, міській) раді.

5. Найменування та місцезнаходження сторін

Орендодавець                                                          Орендар
_________________________________                _______________________________
(П. І. Б., адреса)                                                       (найменування)
_________________________________                _______________________________
(паспортні дані)                                                       (адреса, розрахунковий рахунок)
_________________________________                _______________________________
(ідентифікаційний номер)                                      (ідентифікаційний номер)
_________________________________                _______________________________ (контактний телефон)                                                (контактний телефон) 
_________________________________                _______________________________
(підпис)                                                                    (підпис)

"___" _______________ 20 __ р.                            "___" _______________ 20 __ р.